• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • Leuke activiteiten en dagjes uit
 • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, reviews, berichten op community, enz., op alle aan de OpgroeiGids toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot, www.opgroeigids.nl en www.childcareadvisor.nl.

Alle teksten op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. OpgroeiGids.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. OpgroeiGids.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

©OpgroeiGids.nl. Alle rechten voorbehouden.

2. OpgroeiGids Account

a) Voordat u kunt reageren, dient u een account aan te maken, waarbij u uw voor- en achternaam, nickname en een geldig e-mailadres op dient te geven.

b) OpgroeiGids heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de OpgroeiGids in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de OpgroeiGids een andere reden bestaat.

3. Privacy Beleid

OpgroeiGids.nl vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. OpgroeiGids.nl conformeert zich daarom aan de Wet Persoonsregistratie.

Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. OpgroeiGids.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De privacyverklaring van OpgroeiGids is van toepassing op ieder gebruik van OpgroeiGids-websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

4. Plaatsing van teksten, reacties, reviews en berichten op OpgroeiGids.nl

Het doel van deze website is het verstrekken van informatie op het gebied van zwanger zijn, zwanger worden, baby’s, peuters, kleuters en jonge kinderen tot 12 jaar. Daarnaast bieden wij de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen (en tips) door middel van het rechtstreeks kunnen reageren op een onderwerp, reacties insturen aan de redactie, een gratis blog en een sociale online community.

In een reactie mogen geen scheldwoorden voorkomen en er mogen ook geen commerciële doelen mee beoogd worden. Hiervoor heeft OpgroeiGids.nl een aantal spelregels opgesteld.

Door gebruik te maken van de verschillende faciliteiten van OpgroeiGids.nl geef je aan akkoord te gaan met deze (spel) regels.

Opgroeigids.nl redactie adviseert om in berichten:

 1. Beleefd te zijn
 2. Je bekend te maken
 3. Iets nieuws toe te voegen aan de discussie
 4. Argumentatie voor je mening te geven
 5. Begrijpelijk Nederlands te schrijven
 6. Uitleg te geven bij een link als je die toevoegt

Verder behoudt OpgroeiGids.nl redactie zich het recht voor zonder opgaaf van reden of verdere uitleg in reacties, reviews, posts of berichten te schrappen of deze te weigeren, als een bericht:

 1. Aanstootgevende tekst bevat (bijvoorbeeld: racistisch, pornografisch, grof), in incidentele gevallen kunnen wij overgaan tot het blokkeren van het IP-adres en/of het geheel verwijderen van een weblog of tekst;
 2. Geheel in hoofdletters (kapitale letters) is getypt (irritant en schreeuwerig);
 3. Commerciële teksten of links bevatten
 4. Nietszeggende teksten bevatten en kunnen worden gezien als ‘spam’ (ook in deze gevallen kunnen wij overgaan tot het blokkeren van het IP-adres)

Met het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, reviews, berichten op community, enz. verleen je OpgroeiGids.nl toestemming jouw berichten te gebruiken binnen het gehele domein van OpgroeiGids.nl, OpgroeiGids Sociale medianetwerken, waaronder, maar niet beperkt tot, OpgroeiGids Community, Facebook, Twitter, LinkedIn, enz. en deze te blijven gebruiken zolang OpgroeiGids.nl dit wenselijk acht.

OpgroeiGids.nl is een open website, dit betekent dat iedereen jouw berichten kan lezen. Houd hier rekening mee wanneer je een gebruikersnaam kiest en wees voorzichtig met het verstrekken van privacy gevoelige informatie.

Het beheer van OpgroeiGids.nl heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken en/of verplaatsen en heeft het recht onderwerpen en weblogs te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

De redactie, beheerders en moderators van OpgroeiGids.nl zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door het plaatsen van een reactie, of het beginnen van een weblog, stem je automatisch in met de voorwaarden en erken je dat alle berichten op deze website de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

5. Community Inhoud en informatie delen:

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op de OpgroeiGids Community (Sociale medianetwerk) en in je privacy instellingen kun je bepalen hoe dit wordt gedeeld. Verder gelden de volgende bepalingen:

 1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je privacy- en app-instellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op OpgroeiGids of in verband met OpgroeiGids (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
 2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
 3. Wanneer je een toepassing gebruikt, kan het zijn dat de toepassing je toestemming vraagt voor toegang tot je inhoud en informatie alsook de inhoud en informatie die anderen met je hebben gedeeld. We vereisen van toepassingen dat deze je privacy respecteren en je acceptatie van die toepassing is bepalend voor de manier waarop de toepassing je inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen.
 4. Wanneer je inhoud of informatie publiceert met de instelling Openbaar, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen buiten OpgroeiGids, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan jou te koppelen (d.w.z. je naam en profielfoto).
 5. We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over OpgroeiGids geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

6. Disclaimer en vrijwaring

OpgroeiGids.nl en haar leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van tips, adviezen of informatie verstrekt via deze site. Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld en kan nooit een bezoek aan de huisarts of specialist vervangen.

Links naar andere websites vanaf OpgroeiGids.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Het beheer van OpgroeiGids.nl is niet aansprakelijk voor hack pogingen en de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

OpgroeiGids sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op community, enz. uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart de OpgroeiGids, Childcare Adsvisor Nederland en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, reviews, berichten op community, enz..

7. Deelname aan onze acties en prijsvragen

Meedoen aan een van onze prijsvragen is alleen mogelijk middels het volledig invullen van het formulier onderaan de pagina van de betreffende prijsvraag. Akkoord voor het ontvangst van onze nieuwsbrief, moet aangevinkt zijn. Wanneer je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je eenvoudig afmelden.

Email- en huisadressen worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor het verzenden van de gewonnen prijs.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Alleen volledige inzendingen kunnen kans maken op het winnen van een prijs.

Het meer dan één keer inschrijven op een actie heeft geen zin, aangezien alle dubbelen automatisch worden verwijderd. Daarnaast loop je hiermee het risico dat onze SPAMfilter je als ‘Spammer’ registreert en ervoor zorgt dat wij geen enkele inzending meer van je zullen ontvangen.

Alle inzendingen worden eigendom van OpgroeiGids.nl en kunnen mogelijk gepubliceerd worden op de website.

Medewerkers van OpgroeiGids.nl zijn van deelname uitgesloten.

Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. OpgroeiGids.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat winnaars hun prijs naar tevredenheid en op tijd zullen ontvangen, maar kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor leveringsproblemen.

8. Vragen deskundigen

Middels OpgroeiGids.nl is het mogelijk vragen te stellen aan onze deskundigen. Beantwoording van deze vragen wordt gedaan via de site en per mail bevestigd. Let er daarom op geen privé namen, telefoonnummers of andere vertrouwelijke gegevens te vermelden in de vraagstelling aangezien deze automatisch op de site zullen verschijnen. OpgroeiGids.nl is niet verantwoordelijk voor publicering van dergelijke gegevens.

In veel gevallen beantwoorden deskundigen alle vragen, maar dat is door tijdgebrek niet altijd mogelijk.

Het kan daarom zijn dat jouw vraag niet zal worden beantwoord. Wij raden daarom altijd aan in dringende gevallen contact op te nemen met een professionele instantie die je direct kan voorzien van de juiste informatie.

Voor medische aandoeningen, raden wij u aan altijd een arts raadplegen.

9. Copyright

OpgroeiGids.nl behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van deze website en alles wat hiermee te maken heeft (e-mail, nieuwsbrief, et cetera). Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van OpgroeiGids.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met .

10. Slotbepalingen

OpgroeiGids behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden gelden vanaf 21 dagen nadat u op het door u aan de OpgroeiGids opgegeven e-mailadres van de wijziging op de hoogte bent gebracht en u opnieuw een reactie plaatst op een OpgroeiGids-website, tenzij u vóór het verstrijken van die termijn per e-mail aan de OpgroeiGids te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken, in welk geval uw OpgroeiGids account wordt beëindigd en u de mogelijkheid om reacties te plaatsen op een OpgroeiGids-website kan worden ontzegd.

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een OpgroeiGids-website samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Zwolle is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.