• check mark icon
  Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • check mark icon
  Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • check mark icon
  Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • check mark icon
  Leuke activiteiten en dagjes uit
 • check mark icon
  Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank
Inhoudsopgave

In Nederland wordt het merendeel van de hulp, zorg en ondersteuning voor jongeren en kinderen onder de achttien jaar geregeld via de Jeugdwet. In deze wet is vastgelegd dat voor de meeste jeugdzorg de gemeente verantwoordelijk is. In enkele gevallen wordt hiervoor de Zorgverzerkeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat is het doel van de Jeudgwet?

Zoals gezegd is de Jeugd wet er voor hulp en ondersteuning van kinderen en jongeren (en hun ouders). Vanuit de wet wordt hulp geboden bij het verminderen, stabiliseren en behandelen van bijvoorbeeld psychische

De wet is bedoeld voor kinderen en jongeren (en hun ouders) die hulp nodig hebben bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en omgaan met diverse problematiek. Bijvoorbeeld:

 • Psychische problemen en stoornissen
 • Psychosociale- en gedragsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Een licht verstandelijke of lichamelijke beperking

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren, gelden er binnen de wet verschillende uitgangspunten. Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • Preventie en vroegsignalering
 • Het adviseren van jeugd met vragen en problemen
 • Tijding aanbieden van de juiste hulp
 • Versnippering van de jeugdhulp tegengaan
 • Het versterken van het opvoedkundig klimaat binnen gezinnen, scholen en wijken
 • De zorg dichter bij het gezin organiseren
 • Het bevorderen van de maatschappelijke deelname

Welke zorgvormen vallen onder de Jeugdwet?

De meeste hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen jongeren wordt door de Jeugd wet geregeld. Maar welke zorgvormen vallen er nu allemaal onder? Deze zorgvormen maken deel uit van de Jeugdwet:

 • Hulp en zorg bij opvoedingsproblemen
 • De Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Zorg bij een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking
 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding in groepsverband
 • Vervoer naar begeleiding of instelling
 • Gesloten jeugdzorg
 • Kinderbescherming en jeugdreclassering

Bovenstaande zorgvormen kunnen zowel als ambulante zorg, deeltijdzorg of klinische zorg worden aangeboden.

Naast deze vormen kan er door middel van een zorgverzekering met aanvullende dekking ook een beroep worden gedaan op andere zorgvormen, zoals vaktherapie, speltherapie of pscyhosociale therapie.

Hoe is de jeugdhulp georganiseerd?

In de wet staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de zorg. Dit is niet voor niets. De gemeenten zijn namelijk in staat de zorg gemakkelijker, goedkoper én dichter bij de persoon te organiseren. In de praktijk worden de zorgtaken vaak overgedragen naar de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Hoe krijgt mijn kind toegang tot de jeugdhulp

Er zijn verschillende manieren waarop toegang tot de jeugdhulp verschaft kan worden. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeente of via een arts. Na aanmelding bij de gemeente, gaat zij onderzoeken of en welke hulp er nodig is voor de situtie. Hierbij kan de gemeente eventueel doorverwijzen. Ook een arts, bijvoorbeeld een huisarts of jeugdarts, kan een verwijzing geven voor bepaalde vormen van jeugdzorg. Met deze verwijzing kan uw kind direct terecht bij een jeugdhulp aanbieder.